Nagasaki Prefecture

No.59 Ohbae Hana
No.60 Ohse Saki
No.61 Kaba-Shima Island
No.62 Ioh-Shima Island