Kagawa Prefecture

No.69 Ogi-Shima Island
No.70 Nabe-Shima Island
No.71 Ohkado Hana
No.72 Zizoh Ga Saki
No.73 Hako Saki
No.250 Takamatsu Harbor Tamamo
No.266 Hiketa Hana