Hyogo Prefecture

No.35 Amarube Saki
No.36 Hamasaka Harbar Yashiro Ga Hana
No.68 Esaki
No.117 Akoh Misaki
No.173 Sute Ga Hana
No.174 Saru Ga Zyou
No.175 Kasumi Harbor Shiroyama
No.176 Moroyose Harbor
No.261 Oishi Hana
No.262 Taka Saki
No.263 Numa-Shima Island
No.264 Tsuri shima Hana
No.265 To Saki