Tsuri shima Hana Lighthouse


2006.5

No.264
Hyogo Prefecture


2006.5