Hiroshima Prefecture

No.76 Kohne-Shima lsland
No.77 Ohhama Saki
No.118 Uzina