Shiro No Hana Lighthouse


2005.5

No.224
Kouchi Prefecture

@
2005.5