Shima Ga Saki Lighthouse


2004.12

No.202
Mie Prefecture