Nyu Saki Lighthouse


2010.6

No.348
Niigata Prefecture