Miyano Saki Lighthouse


2010.6

No.350
Niigata Prefecture


2010.6