Kyoto Prefecture

No.34 Kyo Ga Saki
No.172 Bakuti Cape