Kubotsu Saki Lighthouse


2005.5

No.230
Kouchi Prefecture