Komame Saki Lighthouse


2005.5

No.237
Kouchi Prefecture