Izu Ohse Saki Lighthouse


2004.4

No.166
Shizuoka Prefecture