Izu Aziro Saki Lighthouse


2003.11

No.158
Shizuoka Prefecture