Ishikawa Prefecture

No.2 Rokko Saki
No.41 Fukuura
No.42 Saruyama Cape
No.43 Tatu Ga Saki
No.44 Noto Kannon Saki
No.45 Ohno
No.46 Kasa Cape
No.186 Anamizu
No.187 Ama Saki
No.188 Nanatsu-shima Island
No.189 Hegura-shima Island
No.190 Noto Kura Saki
No.191 Nagate Saki
No.192 Hime-shima Guri Island
No.193 Noto Ogi Harbor Inuyama
No.194 Tukumo Bay
No.195 Ushitsu
No.196 Taki Saki
No.197 Shiroo
No.198 Mikawa
No.199 Ataka Harbor