Fukui Prefecture

No.47 Oh-Shima Island
No.48 Etizen Cape
No.49 Tateishi Cape
No.167 Tunekami Cape
No.168 Tagarasu Harbor Myozin Hana
No.169 Akaguri Saki
No.170 Takahama Shiroyama
No.171 Oshimawari Saki